sprawozdania

Fundacja została założona w sierpniu 2013 r., więc nie nadeszły jeszcze terminy, które aktualizowałyby obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań. Jednakże zbliżamy się do końca roku kalendarzowego, co oznacza, że Fundacja zobowiązana będzie przygotować sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności statutowej. Sprawozdanie to, niezwłocznie po jego przygotowaniu, zostanie opublikowane na tej stronie.

powiązane akty prawne

o sprawozdaniach:

  obowiązek składania sprawozdań

  Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), Ars Sudetica zobowiązana jest składać corocznie właściwym ministrom sprawozdania ze swojej działalności oraz podawać je do publicznej wiadomości. Z uwagi na określone w statucie ekstensywne cele i zadania Fundacji, sprawozdania z działalności będzie ona przekazywała dwóm ministrom: ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrowi właściwemu do spraw sportu i turystyki.

  sprawozdania merytoryczne

  W sprawozdaniu merytorycznym Fundacja obowiązana jest zaprezentować działania, które zostały podjęte dla realizacji jej statutowych celów i zadań. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie o fundacjach Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia ramowy zakres sprawozdania z działalności fundacji. Odnośnik do rozporządzenia określającego ramowy zakres sprawozdania z działalności fundacji znajdą Państwo w ramce obok.

  sprawozdania finansowe

  Fundacja, podobnie jak inne osoby prawne, zobowiązana jest do tego, by do końca trzeciego miesiąca kolejnego roku obrotowego przedstawić organom administracji podatkowej sprawozdanie finansowe. Dobrą praktyką wśród fundacji jest zamieszczanie sprawozdań finansowych na stronach internetowych, co służy wzmocnieniu transparentności i jawności źródeł finansowani i obrotów tego typu osób prawnych.