Organy Fundacji i ich skład osobowy

Zarząd

Zarząd to kolegialny organ, który kieruje bieżącymi działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd, jak i każdy z jego członków, ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Fundacji wobec Rady. Do zadań Zarządu należy m. in.

 1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,

 2. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

 3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,

 4. uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych, Nagród i Wyróżnień,

 5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

 6. występowanie do Rady z wnioskami o zwołanie jej posiedzenia, wprowadzenie zmian w statucie Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji.


Rada

Rada jest organem stanowiącym i opiniodawczym, a także sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji. Funkcja opiniodawcza Rady polega w szczególności na przedstawianiu opinii nt. przygotowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, funkcja stanowiąca - na możliwości dokonywania zmian statutu, natomiast funkcja kontrolna to kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz udzielania temu organowi absolutorium. Podstawowe zadania Rady to:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

 2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,

 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

 6. uchwalanie na wniosek Zarządu zmian statutu.