Ustanowienie Fundacji

oświadczenie o ustanowieniu Fundacji

Zostało złożone dnia 1 sierpnia 2013 r. w Jeleniej Górze przy ulicy A. Grottgera 5/3 przed notariuszem Panią Ewą Jadwigą Surmą. Akt notarialny zawierający oświadczenie o ustanowieniu Fundacji został zarejestrowany w repertorium A pod nr 2618/2013.

Statut Fundacji

Statut Fundacji Ars Sudetica został ustalony przez jej fundatora - Panią Małgorzatę Rychter-Urbańską. Statut jet konstytutywym elementem tworzonej Fundacji, stanowi on bowiem jeden z wyzaczników zdolności prawnej tego podmiotu. Statut zawiera szereg norm, wedle których organizowana jest tak struktura, jak i zręby działalności Fundacji.

Treść statutu Fundacji

  Poniżej znajdziecie Państwo odnośniki do plików zawierających treść statutu Fundacji Ars Sudetica. Treść statutu publikujemy zarówno w formacie pdf, jak i edytowalnym doc'u. W ramce obok zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące działalności Fundacji, tj. jej misja i wizja oraz wybrane cele i zadania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji.

pobierz pdfpobierz doc

Misja, wizja, cele i zadania

 • misja fundacji

  Misję Fundacji stanowi pielęgnowanie, rozwijanie i kreowanie bogatego dziedzictwa kulturowego, kulturalnego i artystycznego regionu sudeckiego, w szczególności ochrona i promocja historycznych tradycji kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie, poprzez upowszechnianie wartościowych zjawisk artystycznych, inspirowanie działalności twórczej oraz ekspresję sztuki w przestrzeni publicznej.

  wizja Fundacji

  Wizją Fundacji jest twórcze i trwałe włączenie dziedzictwa kulturalnego regionu Sudetów w główne nurty unikalnej, europejskiej tożsamości kulturowej, co stanie się gwarantem ogólnoeuropejskiej rozpoznawalności twórczości sudeckiej.

 • Cele fundacji:

  1.

  kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką, w szczególności pielęgnowanie i promowanie bogatego dziedzictwa artystycznego regionu sudeckiego,

  2.

  wspieranie i promocja odważnej i odpowiedzialnej twórczości, a także inicjowanie i aktywizacja wartościowych procesów twórczych,

  3.

  wspieranie i animowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich, instytucji społecznych i publicznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego oraz promocji kultury sudeckiej w kraju i za granicą

 • Cele fundacji:

  4.

  promocja nowych, wartościowych zjawisk artystycznych, inspirowanie działalności w dziedzinie kultury i sztuki w środowisku lokalnym,

  5.

  szeroko pojęta promocja wizerunku miasta Szklarska Poręba i jego środowiska twórczego w kraju i za granicą, a w szczególności ochrona, wspieranie i promowanie tradycji kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie,

  6.

  prowadzenie szeroko pojętej edukacji społecznej poprzez kulturę i sztukę, w szczególności prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej wśród dzieci i młodzieży, w tym wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych lub marginalizowanych.

 • Zadania Fundacji:

  1.

  utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności Sudeckiego Centrum Kultury i Sztuki,

  2.

  organizowanie wystaw i wernisaży, festiwali, festynów, jarmarków, targów, aukcji, koncertów, happeningów, plenerów oraz innych imprez kulturalno-rozrywkowych i edukacyjno-oświatowych,

  3.

  organizowanie warsztatów, świetlic, klubów, turnusów zajęciowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych i marginalizowanych,

  4.

  współpracę międzynarodową z organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji,

 • Zadania Fundacji:

  5.

  działalność wydawniczo-edytorską oraz organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów z zakresu kulturalno-oświatowego, a także organizowanie sympozjów, seminariów, kongresów, wykładów i odczytów,

  6.

  prowadzenie kampanii społecznych za pośrednictwem dostępnych mediów, organizowanie konkursów twórczości artystycznej i rękodzielniczej, prowadzenie doradztwa i konsultacji,

  7.

  współpracę międzynarodową z organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką kultury, sztuki, oświaty, sportu i rekreacji,

  8.

  podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków.